Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrsi

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Vrsi te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Vrsi. Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika biranih iz svojih redova. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog  vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Vrsi.

Općinsko vijeće Općine Vrsi donosi:

 •  Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrsi čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),
 • odluku o promjeni granice Općine Vrsi,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članovi Općinskog vijeća Općine Vrsi:

 • Josip Ćošić , predsjednik, HDZ
 • Lovre Perinić, HDZ
 • Srećko Maraš, HDZ
 • Darko Dukić, HDZ
 • Siniša Marinković, HDZ
 • Danko Jurlina, HDZ
 • Zdravko Anić, HDZ
 • Ana Milutin, HDZ
 • Ivančica Perinić, SDP
 • Dražen Predovan , SDP
 • Marija Berec, HSP AS